Skip to main content

Ben jij een werkgever of werknemer die te maken heeft met een ontslag op staande voet? Dan begrijp ik hoe stressvol en ingrijpend dit kan zijn. Ik ben een zeer ervaren jurist in ontslagzaken en bied jou directe hulp aan. Het eerste advies is geheel kosteloos. Dus neem contact met mij op als je te maken krijgt met ontslag.

Wat houdt een ontslag op staande voet in?

Een ontslag op staande voet is een directe beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Hierbij geldt geen opzegtermijn en ook geen vereiste toestemming van het UWV/Werkbedrijf of de kantonrechter. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen tot deze directe beëindiging overgaan, maar hiervoor moet wel een dringende reden aanwezig zijn.

Wat wordt verstaan onder een dringende reden?

Voor de werkgever is er sprake van een dringende reden als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige feiten zoals diefstal, verduistering, bedrog, dronkenschap op de werkvloer, mishandeling, of grove belediging. Het Burgerlijk Wetboek bevat nog meer voorbeelden. Buiten de wettelijke voorbeelden kunnen er ook andere dringende redenen voorkomen.

De beoordeling of iets als een ‘dringende reden’ kan worden beschouwd, kan als volgt worden samengevat:

Er moeten eigenschappen of gedragingen van de werknemer zijn die zodanig ernstig zijn dat van de werkgever niet kan worden verwacht om de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Ofwel, de situatie maakt het onaanvaardbaar om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, dus moet deze onmiddellijk worden beëindigd. 

Voor de werknemer gelden omstandigheden als dringende reden als van de werknemer redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

Hieronder ga ik dieper in op een ontslag op staande voet dat door de werkgever wordt gegeven.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Een ontslag op staande voet vereist snelle actie van de werkgever. Het ontslag moet onverwijld, dat wil zeggen direct of binnen korte tijd nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan en door de werkgever is vastgesteld, worden gegeven. De reden voor het ontslag moet gelijktijdig met het ontslag aan de werknemer worden meegedeeld.

Als de werkgever langer wacht dan noodzakelijk, is een onmiddellijk ontslag niet langer mogelijk. Wel kan werkgever dan nog een ‘gewone’ ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen bij de rechter.

Wat kunnen werknemers doen bij een ontslag op staande voet?

Een werknemer kan het ontslag aanvechten bij de rechter. De ontslagen werknemer vraagt de rechter om vast te stellen dat er geen sprake is van een dringende reden. Daarnaast verzoekt de werknemer de rechter om de werkgever te veroordelen tot doorbetaling van het loon. Van belang daarbij is of kan zijn dat de werknemer kort na het ontslag aan de werkgever heeft laten weten dat hij bereid en beschikbaar is om zijn werkzaamheden te hervatten.

Als de werknemer met succes het ontslag aanvecht bij de rechter, moet de werkgever het loon doorbetalen vanaf de datum van het ontslag en blijft de arbeidsovereenkomst intact. 

In plaats van het ontslag aan te vechten kan werknemer zich neerleggen bij het einde van zijn dienstverband, maar in plaats daarvan bij de rechter een zogeheten ‘billijke vergoeding’ vorderen ten laste van de ex-werkgever. De hoogte van de billijke vergoeding is onder meer afhankelijk van de kansen van werknemer op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan werknemer nog een vergoeding eisen omdat werkgever niet de gebruikelijke opzegtermijn in acht heeft genomen.

Snelle actie vereist bij ontslag op staande voet

De werknemer moet zijn vorderingen binnen twee maanden na het ontslag bij de rechter indienen.  Laat werknemer deze termijn verstrijken dan vist hij achter het net. Dat is des te schrijnender omdat bij een ontslag op staande voet vaak ook geen recht op een ww-uitkering bestaat.

Bent u een werkgever en wilt u een ontslag op staande voet geven?

Er worden strenge eisen gesteld aan een ontslag op staande voet. Als deze eisen niet worden nageleefd, kan het u als werkgever veel geld kosten, zoals loondoorbetaling met boetes of een billijke vergoeding voor de werknemer. Voorkom hoge kosten en raadpleeg eerst een kundig jurist voordat u tot ontslag op staande voet overgaat. 

Bent u werknemer? Laat uw ontslagsituatie beoordelen

Of een ontslag op staande voet in een bepaalde situatie terecht of onterecht is, is vaak lastig te bepalen, vooral als je niet regelmatig met dit onderwerp te maken krijgt. Vraag daarom altijd advies en rechtshulp bij je ontslagsituatie. 

Heb jij te maken met ontslag? Voorkom kostbare fouten en neem onmiddellijk actie. Bel ondergetekende op 020 6160 120 of stuur een e-mail naar info@ontslagspecialist.nl.

 

Mr. Edwin van Jaarsveld ( ruim 25 jaar ervaring met ontslagzaken ).