Skip to main content

Nadat het UWV een WIA-uitkering (WGA) heeft toegekend, kan na verloop van tijd sprake zijn vantoename of verergering van klachten. Wat gebeurt er dan met de WIA-uitkering wanneer uw gezondheid verandert? Moet u dat doorgeven en volgt er dan een nieuwe beoordeling door het UWV? Waar moet u op letten?

Lees hieronder het antwoord op deze - en andere vragen en maak gebruik van handige tips bij wijziging van uw gezondheidssituatie tijdens de WIA!

WIA: WGA of IVA?
Wanneer ziekte of arbeidsongeschiktheid bijna 2 jaar (104 weken) heeft geduurd, kan bij het UWV een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) worden aangevraagd. Mocht u als gevolg van ziekte 65% of minder van uw oude loon kunnen verdienen dan komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Na een medische - en meestal ook een arbeidskundige beoordeling door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV ontvangt u een beslissing of u in aanmerking komt voor een WIAuitkering en zo ja, voor welk soort WIA-uitkering.

Twee soorten uitkeringen WIA

  • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): u bent voor 35% of meer arbeidsongeschikt maar kunt in de toekomst wel weer werken
  • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten): u kunt niet of nauwelijks meer werken en de kans dat u in de toekomst herstelt, is klein

 

Verandering gezondheidssituatie
Wanneer het UWV een WGA-uitkering heeft toegekend, kan na verloop van tijd sprake zijn van een verandering in uw gezondheid. Er is sprake van een toename of verergering van uw klachten. Mogelijk bent u opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of andere instelling. Dit kan gevolgen hebben voor uw mogelijkheden om te werken en voor uw uitkering.

Melden bij het UWV
Daarom dient u dit meteen (binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn) te melden bij het UWV. U dient deze wijzigingen in uw gezondheid door te geven aan het UWV door het formulier ‘Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft’ in te vullen. Dit dient u overigens ook te doen wanneer uw gezondheid is verbeterd. Het formulier kunt u vinden op de website van het UWV: www.uwv.nl

Wijzigingsformulier UWV
Het is mogelijk dat het UWV na de ontvangst van uw ingevulde formulier meer informatie nodig heeft voor de beoordeling van uw situatie. Meestal neemt het UWV dan telefonisch contact op. Of u ontvangt een formulier, waarop u vragen over uw medische situatie dient te beantwoorden en/of waarmee u een verklaring van een behandelaar kunt overleggen.

Wel of geen herbeoordeling
Vervolgens beoordeelt het UWV de wijziging(-en) in uw gezondheid. Het UWV beslist dan of eenherbeoordeling in uw situatie nodig is. Wanneer dat niet het geval is, kunt u zelf aangeven dat u toch een herbeoordeling  door de verzekeringsarts zou willen. Ook is het mogelijk dat uw werkgever - mocht u nog een dienstverband hebben of uw (voormalig) werkgever eigen risicodrager voor de WIA zijn - het UWV vraagt om uw WIA-recht te herbeoordelen.

Verzekeringsarts en arbeidsdeskundige UWV
Wanneer het UWV besluit tot een herbeoordeling dan ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts. Vaak volgt later een afspraak met de arbeidsdeskundige van het UWV. Het is van belang dat u deze afspraken goed voorbereidt door uw medische klachten en beperkingen vooraf voor uzelf (op papier) op een rijtje te zetten. Hiermee voorkomt u dat u tijdens het gesprek belangrijke zaken vergeet te noemen.

Van WGA naar IVA?
Wanneer de verzekeringsarts vindt dat u niet of nauwelijks meer kunt werken en de kans dat u in de toekomst herstelt klein is, kan het UWV IVA toekennen. De IVA-uitkering bedraagt 75% van uw laatstgenoten salaris. De re-integratieverplichting vervalt en er zal geen herbeoordeling meer plaats vinden. Wanneer u nog (gedeeltelijk) werkzaam was, kan dit betekenen dat er een verrekening plaats vindt van WGA-, IVA-uitkering en loon.

Bezwaar tegen beslissing herbeoordeling UWV (bezwaartermijn)
Bent u het niet eens met de WIA herbeoordelingsbeslissing van het UWV? Dan kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing van het UWV binnen de bezwaartermijn.

De regelgeving op het gebied van arbeid- en sociale zekerheidsrecht kan complex zijn en lastig te vertalen naar de praktijk. Hebt u vragen over (de gevolgen van) uw WIA-herbeoordeling? Overweegt u in bezwaar te gaan? Of hebt u behoefte aan een gids in het doolhof van wet- en regelgeving en een heldere vertaling naar uw situatie? Kijk dan op www.rechtsgevoel.nl